Privatundervisning

På denne siden finner du oversikt over de temaer og fag vi tilbyr undervisning i.

Våre elever gis en plattform for livslang læring

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Grunnleggende-begrepsfors1.mp3|titles=Grunnleggende begrepsfors]

Elever har høyst forskjellige forutsetninger for å lære, uavhengig av intelligens. For elever med lærevansker er det derfor spesielt viktig at de gis verktøy som bedrer deres personlige forutsetninger for å lære. Vi lærer våre elever bruk av Grunnleggende begrepssystemer som et verktøy for læring og som knyttes opp mot talespråklige ferdigheter. Elevene blir gjennom bruk av grunnleggende begrepsforståelse i stand til å kode kunnskap analytisk, og med det styre oppmerksomhet innenfor ett og samme fenomen, men også fenomener imellom. Dette grunnlaget for fleksibel analytisk tenkning har vist seg svært nyttig. Ikke bare når det gjelder begreper om klasser av fenomener og organiserte begrepssystemer med flere nivåer, men også når det gjelder det å kunne uttrykke sin mening og kommunisere sine kunnskaper med språket. For referanser se: Andreas Hansen (2006). Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Avhandling for Dr. Polit. Graden, og Stiftelsen Institutt for Anvendt Pedagogikk.

Norskopplæring

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Norskopplæring.mp3|titles=Norskopplæring]

Grunnmuren i vår norskundervisning er Grunnleggende begrepssystemer (se over: «Våre elever gis en plattform for livslang læring»), og undervisningen tar utgangspunkt i elevenes faglige ståsted.

Bruk av PC og tilpassede dataprogrammer

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Bruk-av-PC.mp3|titles=Bruk av PC]

For elever med lærevansker vil bruk av data og spesielt utviklede dataprgrammmer som støtter og kompenserer for lese- og skrivevansker utgjøre den store forskjellen. Systematisk  innlæring og bruk av PC vil bedre disse elevenes forutsetninger for å mestere lese- og skrivelekser.

Lesestøtte – om å lese med ører og øyne

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Lesestøtte1.mp3|titles=Lesestøtte]

Jørgen leser med ørene. Foto Kay Stenshjemmet.

Barn som ikke kan lese lekser med øynene, må få anledning til å lese med ørene. -Eller mer presist få anledning til å støtte den avkoding av tekst som vanligvis foregår med synet, ved hjelp av hørselen. På denne måten kan elever som ikke har utviklet gode leseferdigheter gjøre leselekser med hørselen. Å kunne lese er den mest grunnleggende kunnskap våre barn må tilegne seg for å mestre skolen. Hvis leseferdigheter ikke er opparbeidet før tredje klasse, er det meget viktig at lesestøtte settes inn. I dag kan tekst fra alle type lærebøker skannes inn i et tekstdokument, for deretter leses opp ved hjelp av syntetisk tale. Samtidig som teksten leses opp markeres ordene på skjermen, (se demovideo ut til høyre). Dette kalles samlesning og gir støtte i utvikling av både lese- og skriveferdigheter. Med denne metoden kan lesesvake elever lære det samme som alle andre barn på samme alderstrinn. Etterhvert som vanlig leseferdigheter med øynene utvikles kan bruk av syntetisk opplesning trappes ned. Toneangivende pedagoger fremhever at denne formen for samlesning utvikler både elevenes lese- og skriveferdigheter mer effektivt enn samlesning med en voksen person.

Begrepsforståelse

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Begrepsforståelse.mp3|titles=Begrepsforståelse]

I de dataprogrammer vi gir opplæring i bruk av er det også ordbøker, slik at ord elevene møter i tekst kan slås opp direkte fra teksten. Teksten i ordboka kan også leses opp med syntetisk tale og markering i teksten. På denne måte utvikler eleven og forståelse av både ord og begreper.

Skrivestøtte som utvikling både skrive- og leseferdighter

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Skrivestøtte-som.mp3|titles=Skrivestøtte som]

Det er i løpet av de senere år utviklet programmer som gir elever skrivestøtte langt utover det vi finner i programmer som f.eks. world fra Micro Soft. Se demonstrasjonsvideoer som ligger til høyre på siden. Ta kontak for mer informasjon og demonstrasjon!

Matematikkundervisning til og med vidregående skole

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Matematikkundervisning-til-og-med.mp3|titles=Matematikkundervisning til og med]

Grunnmuren i vår matematikkundervisning er Grunnleggende begrepssystemer (se over). Og vi har en utstrakt bruk av taktile læringsmidler (gjenstander som elevene kan ta på, og sanse med).

Ludvig forklarer Pytagoras-setningen. Foto Kay Stenshjemmet.

Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes  faglige ståsted.

Fjerundervisning – denne tjenesten er under etablering

Trykk her for tilkopling til fjernundervisning