Rettigheter og klageadgang

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Rettigheter-og-klageadgang1.mp3|titles=Rettigheter og klageadgang]

Her finner du referanser til politiske styringsdokumenter og den lovtekst som regulerer rett til utdannelse, og tilpasset opplæring gjennom hele grunnskolen og tre år i vidregående utdannelse.

Utover dette har vi funnet det naturlig å opplyse om løpende rettigheter i skoleløpet allerede fra første skoleår – denne informasjonen finner du på de tre sidene som ligger føre denne siden her under fanen «Hjelp til selvhjelp». Med andre ord denne siden bør leses i lys av den informasjon og de råd vi gir løpende i tekstene om de respektive skoletrinn.

Rettigheter og realiteter

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Rettigheter-og-realiteter.mp3|titles=Rettigheter og realiteter]

Alle barn har rett til en 10 år grunnskoleutdannelse som gir en plattform som kvalifiserer for et verdig voksenliv, det vil si en utdannelse som kvalifiserer for deltakelse i arbeid- og samfunnsliv.

En slik rettighet følger av Opplæringslova, hvor det fremheves at skoleeier, kommunen, har plikt til å sørge for tilpasset opplæring. Det er lovfestet høy lærertetthet fra 1. til 4. klassetrinn, i fagene norsk/samisk og matematikk.

Kunnskapsløftet (2006) som et politisk styringsdokument understreker lovens bokstav: «Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. (….) å sikre tilpasset opplæring for alle elever (…).» Kunnskapsdepartementet (13.02.2011). Se også Kunnskapsløftet.

Nå viser imidlertid siste PIiSA-rapport at ca. 21 % av våre barn forlater grunnskolen som 16-åringer uten å ha fått innløst denne rettigheten. Så det er all grunn til å følge opp eget barns utvikling av lese- og skriveferdigheter, spesielt de første skoleårene.

Individuell opplæringsplan (IOP)

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Individuell-opplæringsålan.mp3|titles=Individuell opplæringsålan]

Alle elever som ikke får en forventet og relevant kunnskapsutvikling har rett til spesialundervisning basert på en faglig utredning i henhold til § 5-3 i Opplæringsloven, som i hovedsak knyttes opp mot en diagnose. Som i neste omgang utløser en IOP, som er et tveegget sverd for elev og foresatt. Fordi den på den ene side gir elevene rett til ekstra ressurser i form av undervisningstimer, hjelpemidler og læremidler, slikt som for eksempel dataprogrammer og lydbøker i Daisy-format. Mens en IOP på den annen side utløser en mulighet for skolen til å fjerne fag, deler av fag samt unnlate å sette karakterer i fag, med henvisning til nettopp en diagnose. Selv om loven anbefaler at foresatte tas med på råd, åpner loven også for at skoletilbudet kan reduseres mot foresattes innsigelser og vilje. Les mer i lovens kapittel 5 her.

Dataprogrammer og lydbøker

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Dataprogrammer-og-lydbøker.mp3|titles=Dataprogrammer og lydbøker]

De mest vanlige hjelpemidlene PPT anbefaler tildelt elever med lese- og skrivevansker er programmer som Lingdys og Lingright som gir både lese- og skrivestøtte i fagene norsk og engelsk.

For leselekser vil disse elevene ha rett til pensumbøker som lydbøker i Daisy-formatet. Dette er bøker med innlest tale og som det kan navigeres i med gratisprogrammet AMIS. Man vil imidlertid ikke se annet enn overskrifter på skjermen, men kan altså «bla» ned på avsnitt- og sidenivå.

Vi anbefaler at man går et skritt videre og skanner inn leselekser for så å legge disse inn i et tekstdokument. Dette gir mulighet for opplesning med syntetisk tale, samtidig som ordene markeres synkront med opplesningen. Lydbok i fullformat fremmer både lese- og skriveutviklingen i følge ledende pedagoger på feltet. Se første demonstrasjonsvideo ut til høyre.

Hjelpemidler til eksamen tillatt, nasjonale prøver annerledes

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Hjelpemidler-til-eksamen.mp3|titles=Hjelpemidler til eksamen]

De elevene som har fått tildelt hjelpemidler, lese- og skrivestøtteprogrammer som Lingdys og Lingright har rett til å bruke disse til eksamen. Ja, alle hjelpemidler er lov.  Se rundskriv fra Utdanningsdirektoratet her.

Ved nasjonale prøver kan elever fritas, dataprogrammer ikke tillatt. Se rundskriv fra Utdanningsdirektoratet her.

 

Klageadgang og klagemuligheter

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Klageadgang-og-klagem.mp3|titles=Klageadgang og klagem]

Hvis man ikke er fornøyd med barnets grunnskoleutdannelse, klager man i første omgang til rektor ved den aktuelle skole, og deretter til kommunens skolesjef.

Hvis slike klager ikke fører frem er fylkesmannsembetet neste klageinstans, som vanligvis fyller sin forvaltningsrolle som kontrollinstans på en god måte. Det hender imidlertid at de legger skolesjefens påstand til grunn og ikke griper inn i saker til tross for at velutrustede barn ikke lærer det de skal på skolen.

Da er vår anbefaling at man i tilfelle klager Fylkesmannens avgjørelse inn for politisk ledelse i utdanningsdepartementet.

Hvis departementet ikke griper inn i saken, er vår anbefaling at saken klages inn for Sivilombudsmannen som kontrollorgan overfor Regjeringen, med den begrunnelse at utdanningslovens bokstav og intensjon ikke etterleves av Regjeringen, som er departementets ansvar uansett årsak.

Forvaltningslovens bestemmelser

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Forvaltningslovens-bestemmelser.mp3|titles=Forvaltningslovens bestemmelser]

De offentlige instanser som tilskrives har en måned på å gi svar på din henvendelse, og klare regler som ivaretar klager. Se forvaltningsloven Kapittel 3. Alminnelige regler om saksbehandlingen.