Barnetrinnet 1-7

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Barnetrinnet-1-7.mp3|titles=Barnetrinnet 1-7]

Her finner du en gjennomgang av grunnskolens barnetrinn, hvor vi setter lys på viktige utviklingstrekk for elever som blir vurdert som lese- og skrivesvake. Og vi legger spesielt vekt på å fortelle når det er tid for handling, for å unngå at slike elever blir skoletapere.

De to første skoleåren er helt avgjørende

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/De-to-første-å.mp3|titles=De to første å]

Fra første dag på skolen er undervisningen rettet mot utvikling av norsk/samisk som morsmål. Målet er at alle elever skal knekke lesekoden senest i løpet av andre skoleår. Som foresatt er det derfor spesielt viktig å holde øye med barnets språklige utvikling fra første skoledag, samt å være i løpende dialog med skolen. For gode lærere finnes det mange av, og disse ser allerede første høst hvilke elever som trenger ekstra språkstimulans. Rådfør deg med kontaktlærer hva du/dere selv kan bidra med for å stimulere språkutviklingen hos eget barn.

Om du ikke får det i klar tale fra skolen, er det et åpenbart signal om at ditt barn har en for sen språkutvikling den dagen skolen setter inn ekstra ressurser på leseopplæring, i første eller andre skoleår – en opplæring som foregår i små grupper.

Hvis skolens tiltak ikke virker som forventet har ditt barn lovfestet rett til individuell tilpasset opplæring. Hvis leseferdighetene ikke er normalt utviklet tidlig høst i andre klasse, er det etter vår erfaring all grunn til å gå inn i dialog med skolen ved rektor om ytterligere tiltak nå. Fordi disse elevene er allerede i ferd med å falle av i kunnskapsutvikling på grunn av mangelfulle leseferdigheter. Og det er viktig at tiltak iverksettes før et dårlig selvbilde har festet seg hos barnet.

Det som nå er viktig for ikke å tape tid er at en utredning fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), med tilhørende vedtak og ekstra ressurser er på plass ved innledningen til siste halvår i andre klasse. Med et vedtak følger en Individuell opplæringsplan (IOP) – se egen omtale på siden «Rettigheter og klagemuligheter».

Både skolen og du som foresatt har likeverdig rett til å be om en utredning hos PPT. Hvis du selv tar initiativet bør du gjøre dette i brevs form. Her kan du klikke frem forslag til et standardbrev, som kan lastes ned og brukes som mal.

Utover dette anbefaler vi at det parallelt iverksettes private utredninger, for å avdekke eller utelukke bakenforliggende årsaker til lærevansker, fordi PPT og skoleverket sjelden tenker i slike baner. Se vår artikkel på første side «Dysleksi og lærevansker er ikke en statisk tilstand». Om du ikke har vurdert det før, bør du nå også overveie å kjøpe pedagogiske tjenester utenfor skolen. Som en tilbyder av slike tjenester ser vi her vår dobbeltrolle, men mener det vil være uanstendig og ikke gi et slikt råd på dette stadiet, fordi situasjonen fort nå kan få alvorlige konsekvenser for barnets skolegang, hvis en forandring ikke inntrer.

Tredje skoleår starter lesearbeidet for alvor

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Tredje-skoleår-s.mp3|titles=Tredje skoleår s]

Nå kommer leselekser i et slikt omfang at barn som ikke har lært å avkode skriftspråket med øynene, (å lese), vil falle ut av kunnskapsstigen, hvis det nå ikke brukes betydelige ressurser på skolen.

Foresatte må i tillegg regne med å bidra med leksearbeidet, bl.a. gjennom samlesning, (leser lekser sammen med barnet – som blir både leksearbeid og lesetrening). Utover dette bør disse barna nå læres opp i bruk av PC med tanke på å bruke dataprogrammer som kompenserer for lesesvakhet og gir skrivestøtte. Hvor siktemålet bør være at eleven kan utføre selvstendig skolearbeidet i løpet av fjerde skoleår, ved hjelp av PC og programvarer. De dataprogrammene vi snakker om er spesielt utviklet for å støtte lese- og skrivesvake elever, og kan ikke sammenlignes med standard skriveprogrammer som world og lignende.

Se de demovideoene som ligger ute på disse nettsidene. Men det er først ved en konsultasjon vi fullt ut kan vise deg hvilken hjelp og støtte disse dataprogrammene virkelig kan gi.

Fra fjerde til og med syvende klasse

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Fra-fjerde-til-syvende.mp3|titles=Fra fjerde til syvende]

Elever som kommer inn i mellomtrinnet med dårlige lese- og skriveferdigheter, må tilføres betydelig og tilstrekkelige ressurser slik at de får en grunnskoleutdannelse, som kan gi en plattform for videre utdannelse og et verdig voksenliv.

Hvis denne vilje eller evnen mangler hos skolen og undervisningssituasjonen oppleves som fastlåst, er vårt råd at du leser siden «Rettigheter og klagemuligheter» og vurder hvor i prosessen dere står. Nå bør det vurderes om det kan være formålstjenlig å klage kommunens skoletilbud inn for fylkesmanns-embetet. Videre bør alle private tiltak som er mulig iverksettes..